Ερευνητική εργασία: «Μετανάστες- Πρόσφυγες στην Ευρώπη»

Μία ακόμα ερευνητική εργασία από τη μαθήτρια Χαριτίνη Παπαδάτου, Α3′ Λ, με θέμα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη. Υπεύθυνη κθηγήτρια κ. Στ. Γκόκα, καθηγήτρια πληροφορικής.

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες  είναι πολυπολιτισμικές και πολυεθνικές και οι διαφορές τους είναι θετικές και εμπλουτιστικές.  Οι οικονομικές  και γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται στην  Ευρώπη κατά την τελευταία τριακονταετία προκάλεσαν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, γεγονότα  που αποδεικνύουν την εμμονή ρατσιστικών και ξενόφοβων συμπεριφορών, ενώ δυστυχώς, αυτές συνεχίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

 Η χώρα μας δεν ήταν δυνατόν να μείνει ανέπαφη. Η Ελλάδα που παραδοσιακά ήταν χώρα «εξαγωγής» μεταναστών, μεταβλήθηκε σε χώρα «υποδοχής» όλων όσοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να αναζητήσουν  μία καλύτερη τύχη.

Η ξαφνική έλευση μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταναστών  από διάφορες χώρες που πλέον εργάζονται και ζουν στη χώρα μας προσέδωσε στην ελληνική κοινωνία πολυπολιτισμικά στοιχεία.

Η εκπαίδευση, ως η βασικότερη διαδικασία διαμόρφωσης του χαρακτήρα,  των στάσεων και της συμπεριφοράς του ατόμου, είναι ίσως το καταλληλότερο εργαλείο διαχείρισης αυτής της νέας πολυπολιτισμικής  πραγματικότητας της ελληνικής κοινωνίας.

Όμως στην Ευρώπη με την ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών από τρίτες χώρες από τις αρχές της δεκαετίας  του ’90 , γίνεται λόγος για ρατσισμό, όχι ως ένα πρόβλημα  που αφορά μια μακρινή χώρα, κάπου στην Αφρική, αλλά ως πρόβλημα της ίδιας της Ευρώπης, διαψεύδοντας  όσους επίστεψαν  ότι τα φαινόμενα αυτά είναι παρελθόν.

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι και αξία και σκοπός και όρια. Τα όρια αυτά είναι τα σύνορα  του σύγχρονου πολιτισμού και αποτελούν τον σκοπό μιας παγκόσμιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας βασισμένης  στη διαφορετικότητα. Είναι οι αξίες της ανοχής, της κατανόησης, της αποδοχής, του διαλόγου.

Οι πολίτες μιας χώρας δημιουργούνται και από την ίδια την πολιτεία και οι μετανάστες  του χθες, αύριο  θα εκφράζουν   αυτό που εμείς σήμερα θα τους δώσουμε, αφού άλλωστε γνωρίζουμε ότι μετανάστης είναι αυτός που εγκαταλείπει  με την θέλησή του τη χώρα του και εγκαθίσταται σε μια άλλη, με κύριο σκοπό  την βελτίωση των όρων ζωής του, ενώ πρόσφυγας είναι εκείνος που διώκεται στην  χώρα του για λόγους θρησκευτικούς, πολιτικούς, φυλετικούς ή άλλους και κινδυνεύει  η ζωή του και έτσι φυγαδεύεται ή διαφεύγει από τον τόπο προέλευσής του, πηγαίνοντας σε άλλη χώρα με κύριο σκοπό την επιβίωσή του. Ο σκοπός του μετανάστη είναι ο συνδετικός κρίκος  με τη χώρα υποδοχής  και πρέπει να αξιοποιηθεί  από αυτήν καταλλήλως.

Η απάντηση στη μείωση της μεταναστευτικής πίεσης ανάγεται στην πολιτική βελτίωση κοινωνικοοικονομικών  συνθηκών, στην παιδεία και αγωγή, στην πληροφόρηση, στην πολιτική ειρήνευση, δηλαδή εξάλειψης  των λόγων εσωτερικής ή υπερεθνικής σύγκρουσης ή πολεμικών συρράξεων που γεννούν προσφυγικά ρεύματα. Πρέπει να σταθούμε  στην ανάπτυξη της φιλίας  μεταξύ των ατόμων, ομάδων, λαών, στην ενίσχυση  της δημοκρατίας με την αναζήτηση και διάπλαση νέων ή την ποιοτική ανάπλαση παλαιών θεσμών και αρχών που ουσιαστικοποιούν  τη δημοκρατία και αναδεικνύουν  τη συμμετοχή και τον ουσιαστικό διάλογο  ως βασικά στοιχεία της δημοκρατίας.

Θεωρώ ότι το φαινόμενο θα περιορισθεί  αν ληφθούν και τα παρακάτω συγκεκριμένα μέτρα σε διεθνές επίπεδο.

  1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ

Α.  ΔΙΕΘΝΗ

α. Συνεργασία κρατών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Η κοινή δράση  όλων των κρατών  με στόχο  την ενίσχυση  της πλουραλιστικής  δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, το σεβασμό  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απομόνωση ολοκληρωτικών καθεστώτων, γεγονός που θα βοηθήσει την πολιτική ειρήνευσης και συνεπώς στη μείωση της αθρόας  μεταναστευτικής ροής προς τις χώρες της Ε.Ε.

Σημαντικό ρόλο  στην προσπάθεια αυτή  θα πρέπει να παίξουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η παρουσία τους θα αποβλέπει στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών στις χώρες καταγωγής  των μεταναστών που θα συγκρατούν αυτούς στη χώρα τους και στην επιλογή των πλέον ικανών   για να μεταναστεύσουν  στις χώρες της Ε.Ε., κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνεται  υπόψιν το πραγματικά απαιτούμενο  εργατικό δυναμικό  στη χώρα υποδοχής κατά είδη  εργασιών, που πρέπει να πληρωθεί από αλλοδαπούς,  έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εξαθλιωμένων  συνοικιών από «ξένους»  στις χώρες υποδοχής και αφού βέβαια ερευνηθεί το ποινικό παρελθόν του προς μετανάστευση ατόμου.

 Β.  ΕΘΝΙΚΑ

α. Παιδεία

Το εκπαιδευτικό  σύστημα θα πρέπει να ενθαρρύνει  την ανοχή άλλων πολιτισμών  και να μη στηρίζεται στις αξίες  της πολιτισμικής ομογένειας που εμφανίζονται  ίδιες, αναλλοίωτες και χωρίς επιδράσεις άλλων πολιτισμών  από την αρχαιότητα.

Είναι ανάγκη να υπάρξει μέριμνα για την προώθηση ενός κλίματος  ανοχής και κατανόησης  διαφορετικών πολιτισμών και λαών στη σχολική μόρφωση. Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να βλέπουν τις διαφορές   σαν ένα θετικό  στοιχείο και όχι σαν απειλή.

 β. Πληροφόρηση

Η πληροφόρηση πρέπει να βοηθά ώστε να αμβλύνονται  οι προκαταλήψεις. Στη σημερινή  συγκυρία  τα μέσα πληροφόρησης  με την επιλογή των θεμάτων  που αφορούν τους ξένους μετανάστες (ή άλλες  μειονότητες) και τον τρόπο  που τα παρουσιάζουν   παίζουν καθοριστικό ρόλο στη θετική ή αρνητική  διαμόρφωση   της κοινής γνώμης.

 γ. Νομιμοποίηση  μεταναστών – Μεταναστευτική  πολιτική

Η νομιμοποίηση  των παράνομων  μεταναστών  είναι μία ασπίδα  προστασίας τους  εναντίον ξενόφοβων  ή ρατσιστικών  συμπεριφορών  σε βάρος τους. Η νομιμοποίηση όμως πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις  σαφώς οριζόμενες  στα πλαίσια της νομοθεσίας και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποβλέπει στο καλό της χώρας  και κατά συνέπεια  και του μετανάστη και όχι των διαφόρων συμφερόντων.

δ. Ο ρόλος της Αστυνομίας.

Σημαντικός τομέας δραστηριοποίησης είναι η διαρκής επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, κυρίως όμως  των Αστυνομικών.

Η καταπολέμηση   του ρατσισμού  στηρίζεται σε μεγάλο βαθμών στην επιβολή του νόμου από την Αστυνομία. Η Ανομία ως εκπρόσωπος  του νόμου θα πρέπει να εγγυάται  τη δίκαιη  μεταχείριση όλων.

Οι Αστυνομικοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται ειδικά στα θέματα  που αφορούν τις κοινωνικές διακρίσεις, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι οι καλές σχέσεις με τους μετανάστες αποβαίνουν προς όφελος της χώρας.

 2. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Α. ΔΙΕΘΝΗ

Προτείνεται να προστεθεί στη διεθνή Σύμβαση κατά των φυλετικών διακρίσεων, το δικαίωμα προσφυγής στα άτομα των οποίων καταπατιούνται  τα αναγνωρισμένα σ’ αυτή δικαιώματα, αλλά και στις οργανώσεις- σωματεία που έχουν σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Β. ΕΘΝΙΚΑ

Α. Ανανέωση   και Επικαιροποίηση  σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Πρέπει να γνωρίζουμε   ότι σύμφωνα με τα διδάγματα της Ιστορίας  η πολυσυλλεκτικότητα  και η επαγόμενη πολυπολιτισμικότητα  και η προσδοκώμενη ανοχή στη διαφορετικότητα, που ευαγγελιζόμεθα   πιστεύω όλοι μας, δεν αποτελεί φραγμό στις διαμάχες μεταξύ ανθρώπων, ούτε σημαίνει ότι η λέξις  «πόλεμος» θα βρίσκεται  σε κάποια παλιά λεξικά  πεταμένα  σε αραχνιασμένες   αποθήκες και εμείς οι άνθρωποι να  έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει.

Ο 21ος αιώνας θα είναι πολύ διαφορετικός  από τον αιώνα που  μας πέρασε. Για να βοηθήσουμε και όλοι να ζήσουμε  ευτυχισμένα  μέσα σ’ αυτό το πολυεθνικό κόσμο του αύριο, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε   στο θέμα της προκατάληψης, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Advertisements
This entry was published on Φεβρουαρίου 5, 2017 at 1:15 ΜΜ and is filed under Αρχική Σελίδα,Ερευνητικές Εργασίες. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: